en | cs

Podmínky poskytování služby Yourpass

 1. Obecné
  1. Toto jsou Podmínky poskytování služby Yourpass („Podmínky“), kterými se řídí smluvní vztah mezi vámi a naší společností YOUR PASS, s.r.o., se sídlem Praha 4 - Chodov, Türkova 2319/5b, okres Praha Hl.m., PSČ 149 00, IČO: 24809888, spisová značka: C 176332 vedená u Městského soudu v Praze, nebo společností YOUR PASS GmbH se sídlem Edisonstraße 63, 12459 Berlin-Oberschöneweide, Steuer-Nr.: 301/5855/0673, USt-IdNr: DE31725081, vedená u Amtsgericht Charlottenburg (Berlin) HRB 194946 B či jinou společností ze skupiny Yourpass, s kterou jste uzavřeli Smlouvu („Yourpass“).
  2. Smlouva mezi námi („Smlouva“) vzniká
   1. registrací na stránkách www.yourpass.eu/signup;
   2. výběrem zvolené služby v rámci webové samoobsluhy na adrese www.yourpass.eu/pricing; nebo
   3. vaší akceptací nabídky, kterou jsme Vám zaslali, nebo naší akceptací vaší objednávky, které odkazují na tyto Podmínky; nebo
   4. uzavřením smlouvy odkazující na tyto Podmínky.
  3. Tyto Podmínky jsou zpřístupněny na našich internetových stránkách www.yourpass.eu/legal/terms a jsou platné ke dni 1. 7. 2018.
  4. Součástí těchto Podmínek je také náš aktuální ceník, který je vždy dostupný na adrese www.yourpass.eu/pricing a dále aktuální specifikace služeb, dostupná na adrese www.yourpass.eu/services.
 2. Služba Yourpass
  1. Zavazujeme se po dobu trvání smlouvy vám umožnit využívání systému Yourpass, a to v rozsahu a za podmínek ujednaných ve Smlouvě nebo, nejsou‑li ujednány, uvedených zde.
  2. Zavazujeme se zachovávat přiměřená fyzická a technická bezpečnostní opatření za účelem zajištění bezpečnosti, důvěrnosti a neporušenosti vašich dat; přesto ale nemůžeme odpovídat za případnou ztrátu nebo poškození těchto dat a spoléháme se na to, že vaše data jsou primárně uložena a zálohována u vás. Blíže k naší odpovědnosti viz článek www.yourpass.eu/legal/privacy.
  3. Každému vámi pověřenému uživateli účtu („Uživatel účtu“) bude poskytnuto vlastní přihlašovací jméno ke službě. Přihlašovací heslo Uživatele účtu nesmí být sdíleno s žádnou další fyzickou osobou. Odpovídáte za zachování důvěrnosti a užívání přihlašovacích jmen a hesel.
  4. Odpovídáte za
   1. veškeré činnosti provedené za užití vašeho přihlašovacího jména a za činnosti provedené jakýmkoli Uživatelem účtu a za dodržování Smlouvy vámi i všemi Uživateli účtů; a
   2. za přesnost, kvalitu a právní bezvadnost vašich dat a jejich užívání.
  5. Zavazujete se, že
   1. budete užívat Služby pouze v souladu se Smlouvou a platnými právními předpisy a v souladu s právy třetích osob;
   2. budete jednat v souladu s obchodními a jinými podmínkami aplikací třetích osob, jejichž prostřednictvím užíváte či přistupujete k našim službám nebo přenášíte vaše data do naší služby nebo z ní, nebo aplikací třetích osob, z nichž přidáváte či připojujete dodatečná data k zákaznickým datům;
   3. nebudete Službu (ani jakékoli její složky) dále poskytovat třetí osobě nebo jinak umožnit její užívání třetí osobě;
   4. neumožníte outsourcing Služby (nebo její jakékoli složky);
   5. neužijete Službu k uskladnění či přesunu škodlivého kódu;
   6. nebudete zasahovat do integrity či do způsobu poskytování Služby a dat třetích osob;
   7. nebudete usilovat o získání neoprávněného přístupu ke Službě nebo systémům a sítím které s ní souvisí;
   8. neumožníte obejití či narušení jakéhokoli bezpečnostního zařízení či opatření souvisejícího se Službou;
   9. nebudete napodobovat Službu ani žádnou její část, prvek, funkci či uživatelské rozhraní; a
   10. nebudete provádět zpětné inženýrství Služby.
  6. Vyhrazujeme si právo odstranit váš účet nebo jakoukoli jeho část ve vztahu k níž porušujete smlouvu, nebo pokud v důsledku vašeho užívání Služby (včetně jakýchkoli karet v peněžence na Vašem účtu) vznikne společnostem Apple či Google (nebo jiné obdobné třetí osobě) právo vypovědět certifikáty, které vám poskytla pro aplikaci Apple Wallet nebo Android Pay.
  7. Pokud instalujete nebo povolíte aplikaci třetí osoby za účelem jejího užívání ve spojení se Službou nebo s vašimi daty, udílíte nám tím svolení, abychom poskytovateli takové aplikace umožnili přístup k vašim datům v rozsahu nezbytném pro součinnost aplikace třetí osoby se Službou. Neodpovídáme za jakékoli užití, přesun, zveřejnění, úpravu či zničení vašich dat v důsledku přístupu aplikací třetích osob.
  8. Služba může obsahovat prvky navržené pro potřeby součinnosti s aplikacemi třetích osob. K využití těchto prvků může být nezbytné získat přístup k aplikacím třetích osob od jejich poskytovatelů a je možné, že bude třeba, abyste nám umožnili přístup k Vašim účtům v aplikacích třetích stran. Pokud poskytovatel aplikace třetí strany přestane umožňovat propojení příslušných prvků Služby s aplikací třetí strany za přiměřených podmínek, máme právo ukončit či pozastavit poskytování těchto prvků Služby, aniž by Vám tím vznikl nárok na vrácení odměny či jinou kompenzaci.
 3. Odborné služby
  1. Pokud je ve Smlouvě sjednáno, že vám poskytneme služby customizace, služby implementace, služby konfigurace, služby technické podpory nebo jiné odborné služby („Odborné služby“), poskytneme tyto služby řádně, včas a s vynaložením odborné péče.
  2. Odborné služby jsou nakupovány na dobu trvání vymezenou v příslušné Smlouvě. Není‑li doba trvání výslovně ujednána, činí 12 měsíců od data uvedeného na příslušném Objednávkovém formuláři nebo výkazu prací s tím, že veškeré případně nevyužité hodiny v tom okamžiku propadají.
  3. Není‑li výslovně sjednáno jinak, vyhrazujeme si veškerá práva k výstupům Odborných služeb, nejde v jejich případě o tvorbu duševního vlastnictví na objednávku. Výstupy ovšem smíte užívat ve stejném rozsahu a za podmínek jako platí pro užívání ostatních součástí služeb naší společnosti, blíže viz článek 5 níže.
  4. Popis některých standardních Odborných služeb, jako jsou např. služby technické podpory, naleznete na stránkách www.yourpass.eu.
 4. Cena a platební podmínky
  1. Není‑li ujednáno jinak, cena za Služby je stanovená podle našeho aktuálního ceníku, který je vždy dostupný na adrese www.yourpass.eu/pricing.
  2. Základní služby podpory v rozsahu přístupu do znalostní databáze Q&A a komunikace s chatbotem jsou zdarma.
  3. Cena za vyšší služby podpory (Silver a Gold, případně další typy) je uvedena v ceníku a je účtována měsíčně zpětně.
  4. Pokud je pro účtování ceny za Služby rozhodná míra užívání Služeb, je pro určení ceny rozhodné množství, které evidujeme my. Pokud se však domníváte, že evidujeme nesprávnou míru využití Služeb, rádi prošetříme vaši stížnost a, pokud bude důvodná, příslušné vyúčtování upravíme. Přehled o míře užívání služeb je také možné získat ve statistice v administračním rozhraní Yourpass.
  5. Poskytnutím údaje o platební kartě nás pověřujete, abychom prostřednictvím této platební karty účtovali a byly nám hrazeny veškeré odměny za Služby a poplatky za Odborné služby dle Smlouvy, a to i vždy za další období, dokud tento souhlas neodejmete. Není‑li ve Smlouvě stanoveno jinak, odměny jsou splatné v plné výši ve lhůtě 14 dní od data vystavení faktury.
  6. Jste povinni nám poskytnout úplné a přesné fakturační a kontaktní údaje a dále nás informovat o jakýchkoli změnách těchto údajů. Odměny jsou splatné v měně sjednané ve Smlouvě.
  7. Nesplnění vaší povinnosti včasně uhradit jakoukoli částku splatnou na základě Smlouvy vyšší, než dvojnásobek Vaší průměrné objednávky se považuje za podstatné porušení Smlouvy. V případě, že porušíte povinnost uhradit jakoukoli částku splatnou na základě Smlouvy, máme krom jiného právo přerušit poskytování Služeb a Odborných služeb, dokud nebudou veškeré částky po splatnosti plně uhrazeny. Za podstatné porušení Smlouvy se považuje také neuhrazení jakékoli částky po splatnosti po dobu delší než 30 dnů.
  8. Veškeré částky ceny jsou uvedeny bez DPH či jiných příslušných daní a poplatků, které musí být zaplaceny vedle částek cen, a to ve výši odpovídající platným právním předpisům.
 5. Vlastnícká práva a licence
  1. Veškerá práva k právům duševního vlastnictví, k doménovým jménům, a veškerá práva od nich odvozená a veškeré obdobné formy ochrany kdekoli na světě ve vztahu ke Službě, všem jejím změnám, rozšířením, individuálním úpravám, náleží nám, případně osobám, které nám poskytly licenci.
  2. V rozsahu, ve kterém vám zpřístupníme v rámci poskytování Služeb předmět práva duševního vlastnictví jako je např. software, v něm obsažené texty nebo grafika, či databázi nebo její část, udělujeme vám oprávnění takové dílo či databázi užít. Licence je nevýhradní, bez územního omezení, časově omezená na dobu poskytování Služeb, omezená co do účelu nezbytného k užívání Služeb v souladu s jejich původním určením, a omezená co do množství v souladu se Smlouvou.
  3. Pokud není ujednáno jinak nebo to neplyne z účelu daného díla, nemáte právo produkt Yourpass ani výstupy Služeb nad rámec dovolený právními předpisy změnit ani zpětně analyzovat (provádět reverse engineering).
 6. Důvernost informací
  1. Ustanovení Smlouvy jakož i informace o nás a vás získané při vyjednávání a trvání Smlouvy jsou důvěrná a ani vy ani my je nesmíme sdělit ani zpřístupnit jakékoli třetí straně bez předchozího písemného souhlasu druhé strany. Toto omezení neplatí pro zpřístupnění informací:
   1. vyžadovaných právním předpisem nebo rozhodnutím vydaným příslušným orgánem; nebo
   2. učiněném odborným poradcům, pokud jsou vázáni povinností mlčenlivosti minimálně ve stejném rozsahu, jaký obsahují tyto Podmínky.
  2. Předmětem ochrany důvěrnosti a obchodního tajemství jsou i veškeré další informace o skutečnostech obchodní, výrobní a technické povahy týkající se Služeb. Takové informace smíte používat k účelu, ke kterému byly původně určeny, zejména za účelem využití Služeb. Nesmíte je ale nijak využít k vlastnímu vývoji či výrobě stejného či obdobného počítačového řešení nebo k registraci konkurenčních práv duševního vlastnictví.
 7. Odpovědnost za vady a újmu
  1. NENÍ‑LI UVEDENO JINAK, ŽÁDNÁ STRANA NEPOSKYTUJE ŽÁDNÁ UJIŠTĚNÍ A ZÁRUKY JAKÉHOKOLI DRUHU, VČETNĚ PŘÍPADNÝCH UJIŠTĚNÍ A ZÁRUK TÝKAJÍCÍCH SE PRODEJNOSTI, VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL A NEPORUŠENÍ PRÁV TŘETÍCH OSOB V MAXIMÁLNÍM MOŽNÉM ROZSAHU POVOLENÉM PRÁVNÍMI PŘEDPISY. OBĚ STRANY VYLUČUJÍ VEŠKEROU ODPOVĚDNOST A POVINNOST ODŠKODNĚNÍ ZA JAKOUKOLI ÚJMU ČI ŠKODU ZPŮSOBENOU SLUŽBAMI ČI APLIKACEMI TŘETÍCH OSOB.
  2. Odpovídáme za to, že Služba bude v podstatných ohledech poskytnuta v souladu se svou aktuální dokumentací a těmito podmínkami.
  3. Neneseme odpovědnost za vady Služeb nebo případnou újmu, pokud k nim došlo v důsledku
   1. jednání či opomenutí z vaší strany nebo jakéhokoli Uživatele účtu,
   2. aplikací třetí strany,
   3. jakýmikoli úpravami Služby, které nebyly provedeny námi, nebo
   4. neprovedením včasných modifikací nebo aktualizací, které jsme poskytli.
  4. Žádná ze stran také neodpovídá za neplnění či prodlení vzniklé v důsledku příčin, které nejsou v její moci a kterým nebylo možno předejít ani nemohly být napraveny vynaložením přiměřené péče, zejména v případě událostí vyšší moci.
  5. Není‑li výslovně uvedeno jinak, učiníme vše, co po nás lze spravedlivě požadovat pro to, aby služba Yourpass byla v každém kalendářním roce dostupná alespoň po 98 % času.
  6. Odpovědnost Poskytovatele za škodu způsobenou Zákazníkovi je v každém dílčím případě omezena na skutečnou škodu, tj. nezahrnuje ušlý zisk. V rozsahu přípustném dle zákona strany dále sjednávají celkové omezení povinnosti Poskytovatele k náhradě škody vzniklé Zákazníkovi jakožto důsledek porušení povinností Poskytovatele ze Smlouvy na maximální celkovou částku škody ve výši Zákazníkem zaplacené odměny Poskytovateli dle Smlouvy za 3 měsíce přímo předcházejících škodní události.
 8. Doba trvání a ukončení poskytování služeb
  1. Doba trvání každého předplatného nebo průběžně smlouvy je vymezena ve Smlouvě. Není‑li ve Smlouvě stanoveno jinak a nepodá‑li některá ze smluvních stran druhé straně oznámení o neprodloužení alespoň ve lhůtě 10 dnů před koncem příslušného období, Smlouva se automaticky prodlužuje na další období o délce jednoho (1) roku (není‑li ve Smlouvě uvedena jiná délka). Příslušný poplatek za každé automatické prodloužení bude určen na základě v té době aktuálního ceníku společnosti Yourpass pro tuto obnovenou Službu.
  2. Strana je oprávněna vypovědět tuto Smlouvu písemným oznámením s výpovědní dobou v délce jednoho (1) měsíce od doručení oznámení, pokud druhá strana podstatně porušila Smlouvu a toto své pochybení nenapravila ani v přiměřené lhůtě stanovené poškozenou stranou ve výzvě zaslané porušující straně.
  3. Pokud tuto Smlouvu vypovíte v souladu s ustanovením Článku 8.2, vrátíme vám část zaplacené ceny vztahující se ke zbývající době podle Smlouvy po dni ukončení Smlouvy. Vypovězení Smlouvy vás v žádném případě nezbavuje vašich povinností uhradit veškeré ceny za poskytnuté Služby.
 9. Obecná ustanovení
  1. Vyhrazujeme si právo kdykoli změnit či upravit jakékoli ustanovení těchto Podmínek. Změnu vám včas oznámíme minimálně formou uveřejnění informace o takové změně na našich internetových stránkách www.yourpass.eu a, v případě, že se změnou nebudete souhlasit, umožníme vám ukončit spolupráci s tím, že do skončení spolupráce budou platné původní Podmínky.
  2. Udělujete nám souhlas s užitím vašeho jména a loga za účelem uvedení informace, že jste naším zákazníkem, a to pro propagační a marketingové účely.
  3. Veškeré spory, nároky nebo jakékoli neshody vyplývající ze Smlouvy nebo v souvislosti s ní, které budou předmětem sporu mezi stranami (včetně otázek vztahujících se k její platnosti, účinnosti a výkladu), budou předloženy k rozhodnutí příslušnému soudu v České republice s tím, že místně příslušným bude soud prvního stupně dle našeho sídla.